יש לכם פח כתום מתחת לבית?

איסוף פסולת האריזות מהפחים הכתומים, נעשה על ידי "תמיר", באמצעות הרשויות המקומיות, על מנת לאפשר ליצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים לעמוד בהוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"ה-2011. הוראות החוק, מחייבות את היצרנים והיבואנים לאסוף ולהעביר למחזור מדי שנה אחוז מסוים מפסולת האריזות של המוצרים אותם הם שווקו לשוק הישראלי.


עוד נקבע בחוק, כי על מנת לאסוף את פסולת האריזות, יוקם "גוף מוכר" (גוף המקבל הכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה) וחלה חובה על היצרנים והיבואנים להתקשר עימו על מנת שיוכלו לעמוד בהוראות החוק ובחובת המחזור.

בעקבות חקיקת חוק האריזות הוקם תאגיד "תמיר", שקיבל את ההכרה מהמשרד להגנת הסביבה ועסק בפינוי פסולת אריזות מהפחים הכתומים במהלך חמש השנים האחרונות. תוקף הכרה זו שקיבל תמיר בשנת 2011 נקבע לחמש שנים והוא פג לאחרונה.

במהלך שנת 2016 תאגיד תמיר הגיש למשרד להגנת הסביבה בקשה לקבלת הכרה חדשה והיא ניתנה לו כמבוקש לחמש שנים נוספות בכפוף לתנאים. בין היתר, התנאים החדשים מחייבים את הרשויות המקומיות להתקשר בחוזים חדשים עם תמיר לטובת איסוף פסולת האריזות וכן וקובעים מגבלות ותנאים נוספים החלים על תמיר.

יצוין כי במקביל להכרה אותה קיבל תמיר נבדקות בימים אלה בקשות של שני גופים נוספים המבקשים גם הם לקבל הכרה מהמשרד להגנת הסביבה וככל שיוכרו תאגידים חדשים, הרי שצפויים שינויים משמעותיים בתחום איסוף פסולת האריזות.