הצעת חוק ממשלתית חדשה מקודמת לטובת הטיפול בפסולת בניין בישראל


ביום 12.2.2018 פורסם תזכיר חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין), התשע"ח-2018. מטרת התזכיר היא להסדיר את הטיפול בפסולת בניין בישראל באמצעות ביצוע תיקון בחוק שמירת הניקיון.

נכון להיום, מוסדר הטיפול בפסולת בניין באופן חלקי בלבד. בעוד שקיימת חובה על קבלנים ומי שעוסק בבניה חדשה להציג אסמכתאות על העברת פסולת הבניין הנוצרת במהלך פרויקט הבניה כתנאי לקבלתו של "טופס 4", לא קיימת חובה דומה על עבודות שאינן טעונות היתר, כדוגמת עבודות שיפוצים.

תזכיר החוק מבקש להרחיב את החובות החלות על מי שיוצר פסולת בניין ומחיל אותן על כל אדם המבצע, בעצמו או באמצעות אחר, עבודות שבמהלכן נוצרת פסולת בניין. תזכיר החוק קובע כי על אדם זה לפנות את פסולת הבניין הנוצרת לכלי אצירה המאושר על ידי הרשות המקומית ולהתקשר עם מפעיל מורשה של אתר לטיפול בפסולת בניין לטובת פינוי כלי האצירה.

הצעת החוק גם קובעת עיצומים כספיים (קנסות מנהליים) עד לסכום של 100,000 ₪ שיוטלו על מי שפועל בניגוד להוראות החוק.

הציבור מוזמן לתת את התייחסותו לתזכיר עד ליום 5.3.2018.